1. IZJAVA O VAROVANJU IN ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVI UPORABI

V Ford Servis Krainc in Krainc Auto doo se kot skupna obdelovalca zavedamo pomena zasebnosti osebnih podatkov in uporabljamo visoke standarde varovanja osebnih podatkov. Uredba, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo in hranijo ter vam omogočajo vpogled, zahtevo po izbrisu in še veliko več. V skladu z zakonodajo in zavedanjem pomena tega področja smo pripravili pojasnila v zvezi z varstvom vaših podatkov in pravicami, ki jih imate kot lastnik podatkov.

Preden se strinjate z zbiranjem ali obdelavo vaših osebnih podatkov, natančno preberite spodnjo razlago.

To obvestilo:

 • opisuje vrsto osebnih podatkov, ki jih zbiramo in prejemamo,
 • predpisuje pravila in postopke, ki smo jih vzpostavili za njihovo uporabo in shranjevanje,
 • predpisuje izmenjavo določenih vrst osebnih podatkov v določenih omejenih okoliščinah,
 • opisuje postopke, ki jih morate upoštevati, če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve glede vaših osebnih podatkov ali naših politik in postopkov;
 • vsebuje kontaktne podatke o osebi, na katero je treba nasloviti taka vprašanja ali zahteve, in kako z njo komunicirati
1.1 DEFINICIJE

V skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Splošna uredba o varstvu podatkov imajo nekateri izrazi v tem pravilniku naslednji pomen:

 • »Osebni podatki« so vsi podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je ugotovljena ali jo je mogoče ugotoviti;
 • »Respondent« posameznik, katerega identiteto je mogoče ugotoviti, je oseba, ki jo je mogoče identificirati neposredno ali posredno, zlasti s pomočjo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator omrežja ali s pomočjo enega ali več dejavnikov, v fizični, fiziološki, genetski, duševni, ekonomski, kulturni ali družbeni identiteti tega posameznika;
 • »Obdelava« pomeni kateri koli postopek ali niz procesov, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali nizih osebnih podatkov, bodisi z avtomatiziranimi ali neavtomatiziranimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, pregled, uporaba. , razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačnim dajanjem na voljo, ujemanje ali združevanje, omejitev, izbris ali uničenje
 • »Upravljavec« je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so nameni in sredstva takšne obdelave določeni s pravom Unije ali pravom države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določi pravo Unije ali pravo države članice;
 • »Privolitev subjekta« pomeni vsako prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izražanje želja subjekta, s katerim z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem privoli v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
1.2 PODROČJE UPORABE

Ta pravila veljajo za vse naše goste, stranke in osebe, ki povprašujejo po storitvah in blagu. Osebne podatke otrok, mlajših od 16 let, obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Pravila veljajo za vse uporabnike in vrste obdelav enako in jih uveljavlja Fordov servis.

Ford Servis in Krainc Auto d.o.o. lahko angažira podobdelovalce (druge obdelovalce) za izvajanje določenih dejavnosti obdelave v njegovem imenu. Podizvajalcem je dovoljena obdelava osebnih podatkov izključno za namene, navedene v tem obvestilu.

Ta pravila veljajo za vse informacije in zapise, ne glede na to, kako so zbrani:

 • Elektronska pošta
 • Fizični primer dokumenta
 • Dokument v elektronski obliki
 • Video in avdio
1.3 KATERE PODATKE ZBIRAMO IN ZA KAKŠEN NAMEN ZBIRAMO PODATKE

Od vas zbiramo:

a) Osebni podatki, ki se lahko uporabijo za vašo identifikacijo:

 • Ime in priimek
 • Kraj bivanja, mesto, država
 • ID številka

Uporabljamo te podatke:

 • za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate
 • za izdelavo ponudbe in/ali računa
 • za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate
 • za poročanje

b) Vaši kontakti:

 • Telefonska številka
 • E-naslov

Uporabljamo te podatke:

 • za pošiljanje obvestil o dejanjih
 • za pošiljanje rednih servisnih obvestil
 • kot tudi pošiljanje obvestila o izvedbi storitve

c) Finančni podatki:

 • Številka računa

Uporabljamo te podatke:

 • za obdelavo plačila
1.4 KJE SO PODATKI SHRANJENI

Vaši podatki v fizični in elektronski obliki so shranjeni:

 • Na naslovu Kačjak 2 – Orehovica, 51000 Rijeka
 • Na lokalnem strežniku na naslovu Kačjak 2 – Orehovica, 51000 Rijeka Za podatke obstaja tajna varnostna kopija
1.5 VAŠE PRAVICE KOT SPONDENT

Pravica do dostopa do osebnih podatkov – Pravico do dostopa do osebnih podatkov imate s strani Krainc Auto d.o.o. pridobite potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in informacije o namenu obdelave, kategorijah podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, času hrambe ter o vaših pravicah kot subjekta.

Pravica do popravka in pravica do izbrisa – kadarkoli imate pravico, da od pooblaščene osebe za varstvo podatkov zahtevate popravek ali dopolnitev netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov v zvezi z vami. Zahtevate lahko vpogled v podatke, ki jih je upravitelj zbral o vas, ali takojšen izbris vaših osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave – Pravico imate od upravljavca doseči omejitev obdelave vaših podatkov, če ta obdelava nima pravne podlage. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov imate kadarkoli preklicati. Pravico lahko prekličete za določen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico zahtevati, da vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, posredujemo drugemu upravljavcu podatkov.

Pravica do ugovora – Če opazite, da se vaši podatki uporabljajo za namene, ki niso navedeni v tem obvestilu, ali namen obdelave ni zakonsko utemeljen, lahko pisno (po elektronski pošti) zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov. podatke za te namene.

Svoje pravice lahko pustite pisno na e-naslov szp@ford-krainc.com.

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov vas bo najkasneje v 30 dneh obvestila o poteku zahteve in razlogih za zavrnitev zahteve.

Če menite, da Krainc Auto d.o.o. kršena ena od pravic, zagotovljenih s Splošno uredbo, imate pravico vložiti zahtevo za ugotovitev kršitve pravice pri pristojnem organu.

1.6 NA KOGA LAHKO KONTAKTIRATE

V primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova szp@ford-krainc.com.